Konto z Kartą Otwartą na eŚwiat
0 zł za prowadzenie konta
0 zł za wypłaty gotówki kartą debetową z bankomatów w Polsce i za granicą
0 zł za ubezpieczenie „Cyber pomoc”
6 zł za użytkowanie karty debetowej miesięcznie.

Użytkownik Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia „Cyber Pomoc” w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, będącej oddziałem Inter Partner Assistance S.A. wchodzącą w skład grupy AXA, będącą dalej Ubezpieczycielem, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym Ubezpieczającym na warunkach określonych w „Szczególnych warunkach ubezpieczenia grupowego CYBER Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.”.

W ramach Ubezpieczenia Cyber Pomoc przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. Niedostarczenie lub dostarczenie wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem zamówienia Towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu z środków z Konta Otwartego na Ciebie przy pomocy Karty Otwartej na eŚwiat lub Blik (ubezpieczenie zakupów w Internecie); Kradzież i wykorzystanie tożsamości Ubezpieczonego w Internecie, poprzez bezprawne posłużenie się jego Danymi identyfikacyjnymi lub autoryzacyjnymi w celu Oszustwa, w wyniku czego posiadacz Konta poniósł stratę majątkową (ubezpieczenie tożsamości on-line); Naruszenie dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego mające miejsce w obszarze Internetu lub mediach społecznościowych, rozumiane jako pomówienie, znieważenie lub bezprawne ujawnienie informacji na temat życia prywatnego Ubezpieczonego (ubezpieczenie reputacji on-line); Utrata danych komputerowych spowodowana Awarią Sprzętu PC (ubezpieczenie danych komputerowych); Bezprawne rozporządzenie środkami płatniczymi Ubezpieczonego zdeponowanymi na Koncie otwartym na Ciebie, do którego wydano Kartę Otwartą na eŚwiat przez osobę trzecią, która posłużyła się tą kartą lub danymi tej karty lub usługą Blik świadczoną przez Bank, w wyniku którego doszło do utraty środków pieniężnych z ww. Konta.

Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów assistance prawnego, wypłatę odszkodowań lub organizację i pokrycie kosztów usług na warunkach i do limitów określonych umową ubezpieczenia, o których szczegółowo mowa w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia CYBER Pomoc.

(1) Użytkownik Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard może przystąpić do ubezpieczenia „Cyber Pomoc” w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, będącej oddziałem Inter Partner Assistance S.A. wchodzącą w skład grupy AXA, będącą Ubezpieczycielem, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym Ubezpieczającym, na warunkach określonych w „Szczególnych warunkach ubezpieczenia grupowego CYBER Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.” dostępnych na hhttps://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat. Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów assistance prawnego, wypłatę odszkodowań lub organizację i pokrycie kosztów usług na warunkach i do limitów określonych umową ubezpieczenia, o których szczegółowo mowa w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia CYBER Pomoc. W ramach Ubezpieczenia Cyber Pomoc przedmiotem ubezpieczenia jest m.in.: Niedostarczenie lub dostarczenie wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem zamówienia Towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu z środków z Konta Otwartego na Ciebie przy pomocy Karty Otwartej na eŚwiat lub Blik (ubezpieczenie zakupów w Internecie); Kradzież i wykorzystanie tożsamości Ubezpieczonego w Internecie, poprzez bezprawne posłużenie się jego Danymi identyfikacyjnymi lub autoryzacyjnymi w celu Oszustwa, w wyniku czego posiadacz Konta poniósł stratę majątkową (ubezpieczenie tożsamości on-line); Naruszenie dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego mające miejsce w obszarze Internetu lub mediach społecznościowych, rozumiane jako pomówienie, znieważenie lub bezprawne ujawnienie informacji na temat życia prywatnego Ubezpieczonego (ubezpieczenie reputacji on-line); Utrata danych komputerowych spowodowana Awarią Sprzętu PC (ubezpieczenie danych komputerowych); Bezprawne rozporządzenie środkami płatniczymi Ubezpieczonego zdeponowanymi na Koncie otwartym na Ciebie, do którego wydano Kartę Otwartą na eŚwiat przez osobę trzecią, która posłużyła się tą kartą lub danymi tej karty lub usługą Blik świadczoną przez Bank, w wyniku którego doszło do utraty środków pieniężnych z ww. Konta.

(2) Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj (https://www.bnpparibas.pl/kontakt/bankomaty). Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.

62 / 100