PKO BP – Kredyt Własny Kąt Hipoteczny

 

  • Finansowanie do 90% wartości nieruchomości*
  • Oprocentowanie ze stopą zmienną albo stałą przez 5 lat
  • Niższa marża kredytu w zielonej odsłonie
  • 0% prowizji przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy

RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: 5,77%
RRSO dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym: 5,80%

 

Możesz zyskać niższą marżę dla kredytu hipotecznego w zielonej odsłonie

Marża Twojego kredytu Własny Kąt hipoteczny zostanie obniżona1, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:

 po dniu zawarcia umowy dostarczysz świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 Masz już zawartą umowę o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipteczny,
 świadectwo jest ważne co najmniej 60 miesięcy od dnia dostarczenia u wynika z niego, że wskaźnik EP jest nie wyższy niż2:
 85 kWh/(m2rok) – dla lokalu mieszkalnego, lub
 95 kWh/(m2rok) – dla domu jednorodzinnego.

O szczegóły pytaj naszych pracowników.

1W przypadku oferty Pakiet Własny Kąt hipoteczny obniżenie marży nie będzie stosowane w okresie spłaty pierwszych 12 rat obowiązuje wówczas marża na poziomie 1,1 p.p; obniżka marży obowiązuje w całym okresie kredytowania; szczegóły co do dnia w którym następuje obniżenie marży znajdują się w umowie kredytu.

2Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

*Finansowanie do 90% wartości nieruchomości gdy głównym zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka na lokalu mieszkalnym

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteka wynosi 5,77% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,1%, oprocentowanie zmienne 4,27%/rok – w pierwszym roku oraz 5,19%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 3,17% wg stanu na dzień 17.01.2022 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,02% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 192 686,20 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 178 454,61 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 600 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 475 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 422 686,20 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze cztery raty wynoszą 1 368,20 zł, następne po 1 250,03 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 368,11 zł i ostatnia rata wynosi 1 143,26 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteka wynosi 5,80% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 299 900 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 67,00%, oprocentowanie zmienne 4,27%/rok – w pierwszym roku oraz 5,19%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 3,17% wg stanu na dzień 17.01.2022 r. oraz marża 1,10% w pierwszym roku oraz marża 2,02% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 251 978,77 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 234 077,43 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 998,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 746,75 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 551 878,77 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dziewięć pierwszych rat wyniesie po 1 784,02 zł, a następne po 1 471,67 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 632,02 zł i ostatnia rata wyniesie 1 494,11 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.
Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości. Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

51 / 100