PKO BP – Własny Kąt Hipoteczny

KLIKNIJ ABY POZNAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

 

Finansowanie do 90% wartości nieruchomości*
Oprocentowanie ze stopą zmienną albo stałą przez 5 lat
Niższa marża kredytu w zielonej odsłonie
0% prowizji przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy
RRSO dla kredytu w PKO Banku Polskim: 2,80%
RRSO dla kredytu w PKO Banku Hipotecznym: 2,81%

Kredyt hipoteczny – warunki i dodatkowe informacje

 Kredyt hipoteczny w PLN
 Finansowanie do 80% wartości nieruchomości
 Skorzystaj z karencji, czyli zawieszenia spłaty kapitału nawet do 36 miesięcy (jednorazowo w okresie kredytowania)
 Nie wymagamy odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości wpisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych
 Możliwa wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego
 Raty równe lub malejące, z możliwością zmiany formuły
 Możesz złożyć wniosek o zmianę, na okres 5-letni, sposobu oprocentowania kredytu ze zmianą na stałe
Propozycje ubezpieczeń do kredytu

Na jakie cele można uzyskać kredyt hipoteczny?

Kredyt Własny Kąt Hipoteczny można przeznaczyć na:

 nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
 nabycie działki budowlanej
 wykończenie i wyposażenie nieruchomości
 budowę, zakup lub remont domu
 zakup mieszkania , garażu lub miejsca postojowego
 zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej
 przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 zmianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Możesz zyskać niższą marżę dla kredytu hipotecznego w zielonej odsłonie

Marża Twojego kredytu Własny Kąt hipoteczny zostanie obniżona1, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:

 po dniu zawarcia umowy dostarczysz świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 Masz już zawartą umowę o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipteczny,
 świadectwo jest ważne co najmniej 60 miesięcy od dnia dostarczenia u wynika z niego, że wskaźnik EP jest nie wyższy niż2:
 85 kWh/(m2rok) – dla lokalu mieszkalnego, lub
 95 kWh/(m2rok) – dla domu jednorodzinnego.

O szczegóły pytaj naszych pracowników.

1W przypadku oferty Pakiet Własny Kąt hipoteczny obniżenie marży nie będzie stosowane w okresie spłaty pierwszych 12 rat obowiązuje wówczas marża na poziomie 1,1 p.p; obniżka marży obowiązuje w całym okresie kredytowania; szczegóły co do dnia w którym następuje obniżenie marży znajdują się w umowie kredytu.

2Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

*Finansowanie do 90% wartości nieruchomości gdy głównym zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka na lokalu mieszkalnym

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteka wynosi 2,80% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,1%, oprocentowanie zmienne 1,35%/rok – w pierwszym roku oraz 2,32%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,25% wg stanu na dzień 2.03.2021 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,07% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 85 918,26 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 71 686,67 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 600 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 475 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 315 918,26 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze cztery raty wynoszą 1 003,38 zł, następne po 905,06 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 008,50 zł i ostatnia rata wynosi 993,17zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 5.05.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteka wynosi 2,81% przy następujących założeniach:okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 299 900 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 67,00%, oprocentowanie zmienne 1,35%/rok – w pierwszym roku oraz 2,32%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,25% wg stanu na dzień 05.05.2021 r. oraz marża 1,10% w pierwszym roku oraz marża 2,07% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 112 635,19 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 94 733,85 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 998,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 746,75 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 412 535,19 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dziewięć pierwszych rat wyniesie po 1 308,32 zł, a następne po 1 182,06 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 317,13 zł i ostatnia rata wyniesie 1 296,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.05.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.
Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

68 / 100
Śledź i polub nas: